skip to main content

Over LiME

LiME (Linguïstiek @ MEertens) is een groep taalkundigen verbonden aan het Meertens Instituut die onderzoek verricht naar de interne en externe grenzen aan taalvariatie. Hun aandacht gaat enerzijds uit naar taalvariëteiten gesproken in Nederland en anderzijds naar aan het Nederlands verwante talen en taalvariëteiten in de wereld. Hiertoe behoren dialecten, sociolecten, etnolecten, standaardtalen, heritagevariëteiten, en mens-dierinteractie. Samenwerking staat centraal binnen de LiME-groep, die zowel generatief-taalkundigen als gebruiksgebaseerde taalkundigen en sociolinguïsten bevat. Hun gemeenschappelijke doel is om de interactie te onderzoeken tussen taal als grammaticaal systeem enerzijds en als een middel om een identiteit te creëren en zich te profileren anderzijds.